Protipožární ochrana

Mnoho lidí neví, že požární odolnost se definuje jako schopnost konstrukce odolávat po určitou dobu vlivu požáru a udává se v minutách v členění 15, 30, 45, 60, 120 a 180 minut. Důležitým parametrem pro posuzování protipožárních vlastností jednotlivých materiálů je i jejich reakce na oheň, která hodnotí

fermacell - Protipožární odolnost

schopnost vznítit se, hořet, žhnout a šířit požár po svém povrchu.

Když touto optikou posoudíte konstrukce se sádrovláknitými deskami fermacell, zjistíte, zde jde o materiály s mimořádně dobrými protipožárními vlastnostmi. Sádrovláknité desky fermacell mají zařazení třídy reakce na oheň A2 dle ČSN EN 13501-1 a.konstrukce opláštěné sádrovláknitými deskami fermacell dosahují podle tloušťky desky a použité konstrukce požární odolnosti od 30 do 120 min.

Zdrojem mimořádně dobrých protipožárních parametrů desek fermacell je jejich vysoká objemová hmotnost a ucelený systém skladeb konstrukcí, které jsou průběžně testovány v domácích i zahraničních zkušebních ústavech.

A kde všude můžete pro protipožární konstrukce použít desky fermacell? V požárně odolných stěnách, podhledech, stropech a střechách, v předsazených stěnách, šachtových stěnách, na obkladech sloupů, nosníků, v nosných konstrukcích dřevostaveb, v nosných stěnách ocelových konstrukcí nebo v požárně odolných podlahových systémech a fasádách.